Vzduchoizolační systémy

jsou nejstarším metodou, založené na odvádění vlhkosti z konstrukce stavby přirozeným nebo nuceným větráním.

Mechanické systémy

využívají dodatečně vložené izolace do vlhkého zdiva, které se prořezává, probourává či provrtává.

Izolační clony

se vytváří zaváděním vhodných těsnicích látek do připravených vrtů kde vytváří izolaci proti zemní vlhkosti.

Sanační omítky

se vyznačují vyšší porézností a zvětšenou aktivní plochou pro zvýšenou difúzi vodních par do okolí.

Elektrofyzikální systémy

zavedly do oboru sanace vlhkého zdiva novou kvalitu, jíž je citlivý a nedestruktivní proces vysoušení. Výzkumné práce, prováděné v sedmdesátých létech 20. století vedly k experimentálnímu vývoji bezkontaktních systémů odvlhčování zdiva.

Úvodem

I v jednadvacátém století, v době progresivních stavebních technologií tvoří značnou část stavebního fondu objekty starší, jejichž technický stav je třeba udržovat na přijatelné úrovni. Jedním ze základních předpokladů úspěchu v této oblasti je zajištění těchto staveb v suchém, přesněji řečeno přijatelně vlhkém stavu. Tímto úkolem se zabývá obor „sanace vlhkého zdiva“, který již má v České republice, jakož i ve Slovenské republice velkou tradici. Byla vyvinuta a užívá se řada sanačních metod, z nichž starší, ověřené dlouholetými zkušenostmi, popisuje Česká technická norma ČSN P 73 0610 z roku 2000. Tato norma však neobsahuje sanační metody novější, které byly vyvíjeny a začaly se uplatňovat koncem dvacátého století, takže v době vzniku uvedené ČSN nebyly praxí dlouhodobě ověřeny. Tato norma se zabývá obecně sanací vlhkého zdiva a obsažené termíny, definice, tabulky a odkazy zde nebudou opakovány.

sanační metody Díky prudkému vývoji technologií pro odvlhčování proti zemní vlhkosti neizolovaného zdiva jsou dnes k dispozici bezkontaktní sanační postupy, které navazují na dřívější elektroosmotické metody. Firmy, zabývající se těmito novými technologiemi v oblasti sanace vlhkých staveb se v roce 2005 sdružily v „České asociaci nedestruktivního odvlhčování zdiva“, která je mimo jiné nositelem informačního toku v daném oboru.

V souvislosti s potřebou šíření znalostí o postupech sanace vlhkého zdiva a o vývoji v této oblasti ČANOZ vydává následující základní přehled “Odvlhčování objektů“ s tím, že současný stav na úrovni 2009 bude trvale aktualizován. Tento přehled neobsahuje detailní popis obsažených metod, je určen pouze k základní orientaci pro volbu vhodného řešení.