Elektrofyzikální systémy

Elektroosmotické systémy

Elektroosmotické metody odvlhčování zavedly do oboru sanace vlhkého zdiva novou kvalitu, jíž je citlivý, nedestruktivní proces vysoušení. Funkce těchto systémů spočívá ve vyrovnání potenciálního rozdílu, který vzniká při vzlínání vlhkosti v kapilární soustavě zdiva a dosahuje od 620 do 80 mV. V průběhu času bylo vyvinuto více elektroosmotických systémů, z nichž se dosud uplatňuje hlavně aktivní elektroosmóza. V principu jde o uzavřený okruh stejnosměrného proudu, který je tvořen zdrojem elektrického napětí a propojením mezi zední elektrodou (anodou) přes vlhké zdivo a zemní elektrodu (anodu) zpět do zdroje (obrázek 6).

Účinnost elektroosmotického odvlhčování zdiva mohou v praxi negativně ovlivňovat v sanovaném objektu vestavěné vodivé rozvody (ZT, UT aj.), neizolovaná kovová potrubí, bludné proudy v zeminách, složení zdiva (přítomnost anorganických solí, kyselost, vodivost), jakož i složení podloží staveb. Funkce systému bývá snižována zasolováním a korozí elektrod.

Pro tyto nevýhody byly hledány a ve druhé polovině 20. století nalezeny postupy, jak bezkabelově dosáhnout potřebného potenciálového rozdělení ve zdivu.

Bezkontaktní elektrofyzikální systémy odvlhčování zdiva

Výzkumné práce, prováděné v sedmdesátých létech 20. století vedly k experimentálnímu vývoji bezkontaktních systémů odvlhčování zdiva.

Tento vývoj směřoval dvěma směry:

  • A. Magnetokinetická metoda odvlhčování zdiva, vycházející z čerpání magnetické energie země (teoreticky zpochybňováno), tedy bez jakéhokoliv napojení na zdroj elektrické energie. Výhodou tohoto systému je úplná nezávislost na zásobování elektrickým proudem. Použitelnost je ohraničena pouze na nadzemní části staveb, a to na většími kovovými předměty nestíněné konstrukce. Použitelnost pouza v místech dostatečné hustoty přirozeného magnetického pole země.
  • B. Elektrofyzikální bezelektrodové odvlhčování zdiva s použitím generátorů magnetických pulzů napájených elektrickým proudem. Tento systém odstraňuje všechna ztěžující ohraničení pro aplikace aktivní elektroosmózy a výrazně zjednodušuje postup odvlhčování zdiva. Instalací a provozováním příslušného zařízení je dosaženo nejen vysoušení zdiva (obrázek 7), ale také ochrana před jeho novým zavlhčením (obrázek 8). V praxi nebyla zjištěna žádná ohraničení v použitelnosti uvedeného sanačního postupu, jedinou podmínkou je zajištění trvalého přívodu elektrické energie. Variantou tohoto systému je jeho kombinace s aktivní elektroosmózou.